Home > Agenda
Algemene ledenvergadering
20-03-2018, 20:00, 22:00

Op dinsdag 20 maart 2018 is er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.

Deze wordt gehouden om 20.00 uur in Uitspanning De Vroolijke Frans te Brummen.

 

Agenda:

 1. Opening

 2. Vaststelling van de Agenda

 3. Mededelingen

 4. Notulen van dinsdag 12 december 2017

 5. Actiepunten

 6. Terugblik 2017

 7. Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester

 8. Verslag kascommissie

 9. Herbenoemen kascommissie

 10. Tussentijdse bestuursverkiezingen

Vanaf maart 2018 zijn er de volgende posities in het bestuur verkiesbaar.

 • Vice-voorzitter en Vertegenwoordiger Afdeling PR in Bestuur André Hoetink treedt tussentijds af.
  De positie is verkiesbaar voor het restant van de termijn tot maart 2020.
  Voorstel: Vacant
 • Secretaris in Bestuur Marco van der Kamp treedt volgens termijn af.
  Voorstel: Marco van der Kamp (voor een periode van 1 jaar)
 • Vertegenwoordiger Afdeling Waterpolo in Bestuur Erik Frankemölle treedt tussentijds af.
  De positie is verkiesbaar voor het restant van de termijn tot maart 2020.
  Voorstel: Vacant
 • Vertegenwoordiger Afdeling Zwembrigrade in Bestuur Myluska Schröder treedt volgens termijn af.
  Voorstel: Myluska Schröder

Eventuele kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter Arein Lazonder via:  voorzitter@zvdespreng.n

Andere bespreekpunten:

11. Nieuwe website ZV de Spreng.

       12. Coördinatie vrijwilligers.

       13. Scheidrechters, jeugdraad

       14. Jubilarissen

       15. Rondvraag

       16. Sluiting

 

Klik hier voor de notulen van vorige ALV

Klik hier voor het jaarverslag van het bestuur

Klik hier voor het jaarverslag van de afdeling waterpolo

Klik hier voor het jaarverslag van de afdeling zwembrigade

Klik hier voor het jaarverslag van de afdeling PR